Py Hukuk

Giydirilmiş Ücret

Çıplak Ücret Nedir?

Çıplak ücret iş akdi kurulurken işçi ile işveren arasında işçinin bir aylık emek ve hizmetinin karşılığı olarak belirlenen nakdi değerdir. Çıplak ücrete var ise alınan primler, ek ödemeler, bonus ve ikramiyeler ile sosyal yardımlar gibi işçinin işverenlik bünyesinde çalışması sebebi ile elde ettiği maddi değer ile ölçülebilen kazanımlar dahil değildir. Bir başka değişle, çıplak ücret vergi kesintilerinden etkilenmeksizin asgari ücretten az olmamak kaydı ile işçi ile işveren tarafından belirlenen ve işveren tarafından işçiye yapmış olduğu işin karşılığı olarak ödenen net tutardır.


Giydirilmiş Ücret Nedir?

Giydirilmiş ücret, işçinin o işverenlikte çalışmakta olması sebebi ile elde ettiği ve maddi değeri bulunan kazanımların çıplak ücrete ilave edilmesi ile hesaplanan ücrettir.

Giydirilmiş ücret kavramına işveren tarafından işçiye ödenen;

Pirim

Bonus

İkramiye

Maaşa ek olarak ödenen yemek masrafları,

Maaşa ek olarak ödenen barınma masrafları,

Maaşa ek olarak ödenen ulaşım masrafları gibi ek ödemeler dahildir.

Bunun yanı sıra işveren tarafından işçiye nakden ödenmemekle birlikte doğrudan işveren tarafından sağlanan ayni yardımlar da belirli kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır ve giydirilmiş ücretin hesaplanması aşamasında çıplak ücrete ilave edilir. Ayni yardımlara örnek olarak,

İşveren tarafından sağlanan barınma,

İşveren tarafından sağlanan ısınma ve elektrik,

İşveren tarafından sağlanan yemek,

İşveren tarafından sağlanan ulaşım (servis yahut özel araç ile)

İşveren tarafından bir defadan fazla periyodik uygulama ile işyeri uygulaması haline gelen fayda ve menfaatler (yılbaşı sepeti, kıyafet yardımı, bayram yardım ve ödemeleri gibi) sayılabilir.


Giydirilmiş Ücrete Neler Dahil Değildir?

Giydirilmiş ücretin hesabında aşağıdaki kalemler dikkate alınmaz;

Fazla çalışma ücretleri,

Bir defaya mahsus uygulanan yahut periyodik tekrarı bulunamayan yardım ve ödemeler,

İşyeri uygulaması haline gelmemiş yardım ve ödemeler,

İşyerinde kullanılmak üzere işin gereği olarak sağlanan ayni yardımlar, 


Kıdem Tazminatının Hesabında Giydirilmiş Ücret Önemlidir

Kıdem tazminatı, kıdemi bir yıl ve daha üzerinde olan işçinin iş akdinin işveren tarafından haksız olarak; yahut işçi tarafından haklı sebeple feshi halinde işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminattır. Birçok işveren, işçi ve mali müşavir tarafından dikkatten kaçan en önemli husus kıdem tazminatı hesabı yapılırken giydirilmiş ücretin göz önünde bulundurulması gerektiğidir. Kıdem tazminatı işçinin son bürüt giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanarak işçiye iş akdinin feshinde tek seferde ve nakden ödenmesi gereken bir tazminattır. Bu bağlamda, işçinin aylık net ücreti yahut aylık bürüt ücreti üzerinden yapılan kıdem tazminatı ödemelerinin işçiyi ve uzun vadede işvereni hak kaybına uğratmasının önüne geçilebilmesi adına kıdem tazminatı hesabı yapılırken giydirilmiş ücretin mutlak surette hesaba dahil edilmesi gerekir. İşçinin son bürüt ücretine eklenen diğer haklar ile hesaplanan kıdem tazminatı tutarının ilgili yılın kıdem tazminatı tavanının üzerinde kalması halinde kıdem tazminatı tavan tutar üzerinden ödenmelidir.

 

Web TasarımGüzida Bilgi Teknolojileri A.Ş.